Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

               Świadczenie przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu , jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 1.922,00 zł. netto. Wysokość zapomogi wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Do wniosku o jednorazową zapomogę dołącza się następujące dokumenty: 

  •   zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wyłącznie na druku określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz.1234). Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
  •   jeżeli ojciec dziecka jest nieznany zupełny odpis aktu urodzenia
  •   oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych członków rodziny ( w przypadku ich posiadania )
  •  oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej ( w przypadku emeryta, rencisty )
  •  w przypadku dziecka objętego opieką prawną należy dołączyć postanowienie lub wyrok sądu
  •  dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
  •   kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy (w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”);
  •  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  •  orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
  •  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka realizowana jest przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

ul. Zamenhofa 2,

57-540 Lądek-Zdrój

pokój nr 16

tel. 74/81-47-160 , e-mail: opsladek@vp.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy