Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

               W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że w gminie Lądek-Zdrój wnioski o wydanie karty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju przy ul. Zamenhofa 2, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do czwartku w pokoju nr 16 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

 

                Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (74) 8 147 160 lub (74) 8 147 105.

                Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl

 

                Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać:

  •  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  •  w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  •   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  •   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  •   w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

               Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

               W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

  1.  w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

              

               Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

 

               Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek (wersja papierowa – zaznaczając w nim odpowiednie pole) w urzędzie miasta lub gminy lub z wykorzystaniem portalu Emp@tia. Uzyskanie wersji elektronicznej Karty uzależnione jest od podania przez wnioskodawcę numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Przedmiotowe dane są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Nadto we wniosku można zaznaczyć, czy wskazana karta ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

               Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest znacznie szybsze od wersji tradycyjnej. Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z karty jest możliwe przed upływem 24 godzinach od jej przyznania przez organ bez konieczności oczekiwania na wydruk wersji tradycyjnej. Zarówno osoby już posiadające kartę, jak i osoby dopiero ubiegające się o nią mogą złożyć wniosek o kartę w formie tradycyjnej lub elektronicznej, jak również z obu tych formach. Z kart można korzystać równolegle.

               Przyznanie karty w formie elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty. Na telefon przyjdzie również SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Aplikację należy pobrać z Google Play lub Apple Store.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny ?

Utworzono dnia 18.03.2019, 10:22

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy