Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna- informacje ogólne

Czym zajmuje się pomoc społeczna?

Pomoc w zakresie pomocy społecznej udzielana jest w szczególności z powodu:

• ubóstwa,

• bezdomności,

• bezrobocia,

• niepełnosprawności,

• długotrwałej i ciężkiej choroby,

• przemocy w rodzinie.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym:

1. obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:a)na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d lub wart.186 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. O cudzoziemcach (Dz. U. z2017r. poz.2206 i2282 oraz z2018r. poz.107, 138 i 771), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,b)w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany –w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art.2 pkt4 ustawy z dnia 14lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z2017r. poz.900 oraz z 2018 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kryterium dochodowe, które uprawnia do skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:

528 zł na osobę w rodzinie,

701 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy