Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Ośrodek Pomopcy Społecznej w Lądku-Zdroju dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://opsladek.naszops.pl oraz http://opsladek.naszops.pl/bip/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Telefon: +48 74 8147 105
Fax: +48 74 8147 160
E-mail: opsladek@vp.pl
Adres do korespondencji: ul. Ludwika Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społęcznej w Lądku-Zdroju przeprowadz samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.kolbudy.pl spełnia wymagania w 97,7%.

Status pod względem zgodności z ustawą

- Strona internetowa http://opsladek.naszops.pl oraz http://opsladek.naszops.pl/bip/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [0] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

- Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ryszard Matusz 
e-mail: opsladek@vp.pl
Telefon: +48 74 8147 105

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Matusz, adres e-mail: opsladek@vp.pl, telefon kontaktowy: +48 74 8147 105.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

 • Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej jest położony przy ul. Ludwika Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój. Do wejścia budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do pomieszczeń biurowych prowadzą z hallu schody na 1 piętro. Osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, które chcą skorzystać z usług naszego ośrodka, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu załatwienia sprawy. Problem w dostępności architektonicznej budynku OPS w Lądku-Zdroju rozwiązywany jest wówczas - w trybie pilnym - poprzez obsługę na parterze w halu lub w inny dogodny dla klienta sposób. Pracownik OPS niezwłocznie udaje się do klienta w halu budynku na parterze.

 • Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w OPS.

 • W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 • Osoby uprawnione mogą skorzystać z usługi składając powiadomienie za pośrednictwem:

 • e-mail na adres: opsladek@vp.pl
  tel. +48 74 8147 105

 • poczty na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
  Ludwika Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy