Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Lądek-Zdrój w roku 2022–2026 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta Lądek-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.211.2021.

Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 9  września   2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Lądek-Zdrój w roku 2022-2026
– Prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta Lądek-Zdrój

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2021r. poz. 1372 tj. ), w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2020r.  poz.1057 tj. ) Burmistrz Lądka-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
na terenie miasta Lądek-Zdrój w roku 2022-2026 –„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  na terenie miasta Lądek-Zdrój”.

§ 2

  1.  Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3.  Załącznik nr 2 stanowi wzór umowy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Lądek-Zdrój w roku 2022-2026 – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta Lądek-Zdrój.

§ 3

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r. poz.1057 tj.)

.§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
     www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl. w zakładce jednostki organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej/ogłoszenia;, oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: https://opsladek.naszopsladek.pl
  2.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
  3.  na stronie internetowej Gminy Lądek-Zdrój www.ladek.pl /sprawy urzędowe/konkursy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.

§ 6

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy