Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

                Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania tych świadczeń określa uchwalony przez radę gminy regulamin.

               Cel pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów został wprost określony w art. 90b ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Rodzaje pomocy socjalnej

               Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę:

 1. rzeczową,
 2. pieniężną.

           

               Rada gminy obowiązana jest uchwalić regulamin udzielania uczniom, zamieszkałym na terenie gminy, pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W regulaminie powinny zostać uregulowane m. in. następujące kwestie:

 1.  sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności określonych w ustawie,
 2.  formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, słuchaczy i wychowanków,
 3.  tryb i sposób udzielania pomocy materialnej

               Dla Gminy Lądek-Zdrój pomoc materialną o charakterze socjalnym reguluje Uchwała Nr XL VII/370/10 Rady Miejskiej w  Lądku - Zdroju z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Lądku – Zdroju w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

             

               Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawowo uprzywilejowani zostali uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, a także z rodzin wielodzietnych lub niepełnych, albo w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 

               Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Zamenhofa 2,

57-540 Lądek-Zdrój.

               Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

               Stypendium szkolne dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach językowych, informatycznych, sportowych, logopedycznych;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, materiałów do wykonania pracy dyplomowej, materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kosztów dojazdu do szkoły, pobytu w internacie, bursie lub na stancji

 

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2018 roku, poz. 2220 z póź. zm)
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

             

               Jak stanowi przepis art. 90e ust. 1 ustawy – zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Przesłanką przyznania zasiłku szkolnego, w myśl przywołanego przepisu, jest trudna sytuacja materialna ucznia, która powinna być jednak sytuacją przejściową i spowodowaną przez zdarzenie losowe.

 

               Jeśli sytuacja materialna ucznia jest trudna stale, a ponadto nie została wywołana przez zdarzenie losowe – to sytuacja taka stanowić może podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zamenhofa 2,

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 74/81-47-160

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy